studioA

shops / Interior Design

Violin art

Shintomichou Tokyo 2013

Dazzling Antique Watch

Harajyuku Tokyo 2008

Fruits & Coffee Shop in Syunan

Shunan Yamaguti 2005

Seita Photo Studio

Kanagawa Isehara

Hokuto Cinese Restrant 1993-95

Tokyo 1995-99

Take・Up

Tokyo 1995-97

Daiana Pachinko Parlour

Tokyo Oojima 1993

Italian Restrant Run

Aichi Nisshin-shi 1991